Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem http://mocnatury.pl, a także ogólne warunki korzystania z prowadzonej w ramach tego Serwisu sprzedaży Produktów. Regulamin ten obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku .

 

Definicje

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z zm.);
Nabywca – osoba fizyczna, która nawiązuje Umowę Sprzedaży Wysyłkowej (niezwiązaną z działalnością gospodarczą, zawodową bądź handlową) z Serwisem MocNatury.pl ;
Serwis – portal internetowy znajdujący się pod adresem Strony WWW będący własnością firmy:

F.H Altero Fabian Andrukowicz
Gryfa Pomorskiego 56 B2/B3
81-572 Gdynia

NIP: 5862283056
REGON: 221892929

Strona WWW – zestaw stron internetowych znajdujących się w domenie http://mocnatury.pl i działających w ramach Serwisu;
Produkt – akcesoria i środki kosmetyczne, które w oparciu o Umowę Sprzedaży Wysyłkowej można zakupić przez prowadzony w ramach Serwisu sklep internetowy;
Umowa Sprzedaży Wysyłkowej – zawarta na odległość umowa sprzedaży między Nabywcą a Serwisem, która realizowana jest za pośrednictwem przygotowanej w tym celu platformy sprzedaży wysyłkowej prowadzonej w ramach Serwisu.

 

Informacje ogólne

1. Złożenie zamówienia w ramach Serwisu oznacza akceptację przez Nabywcę niniejszego Regulaminu.
2. Kontakt z administracją Serwisu możliwy jest przez adres e-mail kontakt@mocnatury.pl lub nr telefonu .
3. Informacje o Produktach znajdują się na Stronie WWW i tam są regularnie aktualizowane.
4. Obowiązująca w ramach Umowy Sprzedaży Wysyłkowej waluta to polski złoty (PLN).
5. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 71, Serwis nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży Wysyłkowej.
6. Ceny Produktów wystawionych na sprzedaż w ramach Serwisu zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i nie obejmują kosztów dostawy.
7. Koszty dostawy zależą od kilku czynników (tj. waga i wartość zamówienia, a także sposób dostawy). Informacje na temat kosztów dostawy znajdują się na Stronie WWW w formularzu kupna dostępnym dla wszystkich Nabywców.
8. Formularz kupna obejmuje również ostateczną cenę zamówienia (cena towaru + podatek VAT + koszt dostawy), która podawana jest jeszcze przed złożeniem przez Nabywcę zamówienia.
9. W razie potrzeby ceny Produktów mogą ulec zmianom, o czym Klienci zostaną poinformowani przez Stronę WWW. Zmiany te dotyczą wyłącznie Produktów zamówionych już po ich wprowadzeniu.

 

Składanie zamówień

1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Zaleca się również, żeby Nabywca korzystał z aktualnej wersji przeglądarki internetowej, a także z obsługi plików cookies i JavaScript.
2. Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza na Stronie WWW. Szczegółowe informacje o zamówieniach dokonywanych spoza granic Polski można uzyskać kontaktując się z administracją Serwisu.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z podaniem podstawowych danych osobowych, które muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym: imię, nazwisko, adres wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, a w razie potrzeby także nazwa firmy.
4. Złożenie zamówienia jest też równoznaczne z zawarciem przez Nabywcę Umowy Sprzedaży Wysyłkowej, która obowiązuje od momentu wysłania przez Serwis potwierdzenia jej zawarcia bezpośrednio na podany przez Nabywcę adres e-mail.
5. W razie nieotrzymania potwierdzenia na podany adres e-mail w ciągu kilkunastu minut od momentu złożenia zamówienia, zaleca się kontakt z administracją Serwisu. Przyczyną jest najczęściej błąd przy podawaniu przez Nabywcę adresu e-mail lub problemy techniczne.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży Wysyłkowej zobowiązuje Nabywcę do zapłaty całkowitej ceny Produktu (cena towaru + podatek VAT + koszt dostawy) podanej przy wypełnianiu formularzu kupna i wysłanej Nabywcy bezpośrednio na podany przez niego adres e-mail.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości, administracja Serwisu skontaktuje się z Nabywcą przez podany przez niego adres e-mail/numer telefonu.
8. Opłaty za Produkt należy dokonać w formie przelewu na numer konta bankowego otrzymany wraz z mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia. Administracja Serwisu wstrzyma się z wysyłką towaru, dopóki opłata ta nie zostanie przez nią zaksięgowana.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wysyłkowej i niezrealizowania zamówienia, jeśli dane osobowe Nabywcy są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub jeśli Nabywca wyrazi taką wolę (o ile towar nie został już wysłany), lub jeśli opłata za towar nie została zaksięgowana przez okres 7 Dni Roboczych (licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone).
10. O bieżącym terminie realizacji zamówienia Nabywca informowany jest przed złożeniem zamówienia. Termin ten jest wiążący dla Serwisu od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Wysyłkowej.
11. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku zamówień złożonych poza granicami Polski, wysyłka towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Za adres do wysyłki uważa się adres podany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia.

 

Zgłaszanie reklamacji i zwroty

1. Serwis zapewnia, że nie wysyła Nabywcy Produktu niezgodnego z opisem podanym na Stronie WWW, a także ponosi odpowiedzialność, jeśli Nabywca pomimo tego otrzyma Produkt wadliwy pod względem fizycznym lub prawnym.
2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać kontaktując się z administracją Serwisu.
3. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od chwili otrzymania przez Serwis informacji o zgłoszeniu.
4. W razie zwrotu Produktu, koszt jego dostawy na adres siedziby Serwisu ponosi Klient.
5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku ‚O prawach konsumenta’ art. 27, każda osoba fizyczna, która zawarła Umowę Sprzedaży Wysyłkowej, ma prawo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu do rąk własnych odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny. Koszty, jakie Nabywca musi wówczas ponieść, określone są w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Zgodnie z art. 44 ust. 1, prawo to nie dotyczy transakcji przeprowadzonych w ramach działalności gospodarczej. Prawo to nie przysługuje też Nabywcy w przypadku umów, jakie zostały określone w art. 38.
6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wysyłkowej przysługuje Klientowi, jeśli tylko poinformował o swojej woli administrację Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu do rąk własnych. Oświadczenie takie można złożyć poprzez formularz otrzymany wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia na podany przez Nabywcę adres e-mail, bądź też kontaktując się z administracją Serwisu drogą mailową lub listownie.

 

Polityka prywatności

1. Przekazanie Serwisowi danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.
2. Serwis przetwarza podane przez Nabywcę dane osobowe wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia, co obejmuje: informowanie o statusie zamówienia, wysyłkę towaru na wskazany adres i wydanie paragonu/faktury VAT. Dane te mogą być również przetwarzane w razie problemów technicznych w celu skontaktowania się z Nabywcą.
3. Zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ‚O Ochronie Danych Osobowych’, każdemu Nabywcy przysługuje prawo do modyfikowania i usuwania swoich danych osobowych. W tym celu należy wyrazić swoją wolę kontaktując się z administracją drogą mailową lub listownie.
4. Serwis stosuje protokół Secure Socket Layer (SSL) w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych poprzez szyfrowanie transmisji danych.
5. Strona WWW może nie działać prawidłowo, jeśli Nabywca nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez Serwis plików cookies zapisywanych na jego komputerze. Obejmuje to m.in. właściwe wyświetlanie zawartości strony i funkcjonalność związaną z dokonywaniem zakupów. W razie potrzeby pliki cookies można zablokować lub odblokować w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6. Jeśli Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Serwis plików cookies, wykorzystywane będą dwa rodzaje tychże plików: tymczasowe (usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki) i trwałe (zapisywane na komputerze Nabywcy do momentu ich ręcznego usunięcia).
7. Jeśli Nabywca wyrazi zgodę na zapisywanie danych osobowych w plikach cookies (czego dokonać można w ustawieniach przeglądarki internetowej), Strona WWW zachowa jego preferencje przy kolejnych odwiedzinach (np. dane wprowadzone w formularzach). Nie zaleca się korzystania z tej funkcji na komputerach, z których korzysta więcej niż jeden użytkownik.
Odpowiedzialność
1. Jeśli Produkt nie zostanie wykorzystany ze specyfikacją podaną na Stronie WWW, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego konsekwencje.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z ewentualnym zablokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych adresów, z których korzystają Nabywcy przy składaniu zamówienia.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie zrealizowane zamówienie, jeśli Nabywca podał dane osobowe niezgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie WWW i wysyłane Nabywcy na podany przez niego adres e-mail objęte są prawami autorskimi. Dotyczy to wszystkich tekstów, zdjęć, instrukcji, grafik itp. Serwis wyraża zgodę na przetwarzanie tychże materiałów, ale tylko na własny użytek. Na ich przetwarzanie w celach publicznych bądź komercyjnych wymagana jest odrębna zgoda, którą można uzyskać kontaktując się z administracją Serwisu.
2. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie WWW i wysyłane Nabywcy na podany przez niego adres e-mail są własnością firmy F.H Altero Fabian Andrukowicz (właścicieli Serwisu).
3. Nazwy podmiotów zewnętrznych, z którymi Serwis bezpośrednio nie współpracuje i ich znaki towarowe są własnością tychże podmiotów, a na Stronie WWW wykorzystano je wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.